Kommande utställning
Johanna Gustafsson Fürst

Ympa orden, piska min tunga

17 Jan 2020 – 18 Jun 2020

Stockholmsbaserade Johanna Gustafsson Fürst är den tredje konstnären att inta den nya konsthallen och den första som presenterar skulpturer och installationer i Accelerators samtliga utställningssalar. Gustafsson Fürsts konstnärskap berör sambanden mellan sociala system och individer. Under arbetet med Ympa orden, piska min tunga har hon varit upptagen av maktutövning genom språket och av relationen mellan språk och kropp.

Johanna Gustafsson Fürst "Ympa orden, piska min tunga". Foto: Gustaf Nordenskiöld.
Johanna Gustafsson Fürst, "ABC-boken", 2019. Foto: Mattias Olofsson.
Johanna Gustafsson Fürst "Rationaliserad autonomi", 2016. Foto: Lars Arned.
Johanna Gustafsson Fürst, installationsvy från utställningen "Expand Strech Distribute" på Belenius Gallery 2016. Foto: Linnaea Silfvergrip.

Om utställningen

Johanna Gustafsson Fürst praktik präglas av dialog: med material, rum, andra yrkesgrupper, poesi, kollegor och platser. I sitt arbete förkroppsligar hon försöken till förståelse av komplexa skeenden och samhälleliga relationer genom skulptur. Arbetet är förankrat i självorganisering och platsspecificitet, ofta i långa processer i offentliga rum. Accelerator har därför valt att bjuda in Gustafsson Fürst till ett utställningsformat som tillåter dynamik och förändring. Hon bjöds in tidigt i konsthallens byggprocess och verken har skapats parallellt med att Accelerators rum växt fram. Utställningen Ympa orden, piska min tunga är uppbyggd som ett drama i två delar som spänner mellan hot och lust, åtstramning och rörelse. I utställningsperiodens mitt antar flera verk en annan skepnad och nya verk tillförs. Arbetsprocessen har inkluderat en publikation som ges ut i samband med att utställningen har en andra öppning i mars 2020. Publikationens redaktör Sara Abdollahi har tillsammans med Gustafsson Fürst bjudit in fem författare att ta sig an utställningens ämne.

Språkvåld och subjektsblivande
Arbetet med Ympa orden, piska min tunga inleddes sommaren 2018 då Gustafsson Fürst spenderat en researchperiod i Lainio i Norrbotten, nära finska gränsen.[1] Hon beskriver hur hon där mötte personer som drabbats av det språkvåld som ingick i försvenskningsprocessen av Tornedalen som inleddes då Sverige förlorade Finland 1809. Finska, meänkieli och samiska förbjöds på 1880-talet från skolan och biblioteken. Detta innebar att barn i mötet med skolsystemet berövades sin förmåga att kommunicera. Gustafsson Fürst blev upptagen av hur en sådan erfarenhet påverkar subjektsblivandet och kroppens och språkets intima sammanflätning. Idag har vissa politiska partier i Sverige förslagit att andra språk än svenska ska förbjudas på raster i grundskolan och att modersmålsundervisning ska dras in. Diskrepansen mellan sådan språkpolitik, mötet med erfarenheter av språkförlust och värnandet av pluralism har varit centrala i tillblivelsen av verken för utställningen.

Meänkieli är sedan 1999 ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Status som språk eller inte beslutas av statlig makt. Riksdag, Svenska Akademin och universitet övervakar och uppdaterar det system av grammatik, lexikon, utbildning och lagar som definierar ett språk. Ord, dialekter och andra språkelement processas genom dessa normerande system, vilka bestämmer varje språkande individs identitet och position i ett samhälle. Under arbetet har Gustafsson Fürst ofta återkommit till språkets performativa kraft. Titeln Ympa orden, piska min tunga kommer delvis ur en dikt av författaren Bengt Pohjanen och delvis ur arbetsprocessen med verken där sammanfogningen av böjträdelar kom att likna ympningsmetoder, som i sin tur blev en metafor för hur olika språk smittar och sprids in i varandra. I dikten Jag är född utan språk skriver Pohjanen[2]

Jag är uppväxt vid gränsen
i korseld mellan två språk
som piskat min tunga
till stumhet

Gustafsson Fürst lånade orden, piskan och tungan, men valde att skapa en dubbelriktad rörelse. En uppmaning för den egna tungan att piska, att verka och samtidigt en masochistisk bön om att språkligt utmanas.
[1] Vistelsen var en del av det konstnärliga initiativet Residence-In-Nature: ett tvärdisciplinärt projekt initierat av Åsa Jungnelius där konstnärer är inbjudna att arbeta med platsen de befinner sig på. Residence-In-Nature i Lainio organiserades av Hans Isaksson, Åsa Jungnelius och Lisa Torell

[2] Ur Bengt Pohjanens diktsvit Jag är född utan språk, Vår Lösen, 1973. Bengt Pohjanen skriver romaner, dramatik,  filmmanuskript, sånger, dikter och libretton på tre språk: svenska, meänkieli och finska.

Johanna Gustafsson Fürst "Woop Woop", 2016. Foto: Lars Arned.

" Jag är upptagen av hur språk flätar samman våra kroppar och samhällen men framförallt av hur det är när språk bryts sönder och vad det har för konsekvenser. Vad gör till exempel det språkvåld som stater använder sig av för att upprätthålla och utöka nationalstaten? Fast många vet att språk är något i ständig förändring, som stimuleras av olikheter, så föreslås likriktning, till exempel genom neddragningar av modersmålsundervisning och krav på svenskspråkighet som förutsättning för medborgarskap. "

Johanna Gustafsson Fürst

Utställningens publikation

Redaktör: Sara Abdollahi
Formgivare: Jonas Williamsson
Medverkande författare: Ida Börjel, Balsam Karam, Negar Naseh, Lars Raattamaa och Loretto Villalobos

Forskarsamarbeten

I processen med utställningen för Accelerator har Johanna Gustafsson Fürst träffat olika språkforskare på Stockholms universitet som generöst delat med sig av sin forskning. Stockholms universitet har under lång tid värnat om och haft en stark position inom utbildning i främmande språk, språkdidaktik och lingvistik. Forskningen och inte minst de forskare i språkdidaktik och flerspråkighet som har varit involverad i utställningen är samstämmiga i hur utbildning i modersmål främjar ytterligare språkinlärning. Tillsammans med språkforskare från olika institutioner på universitetet kommer Accelerator att presentera en serie samtal utifrån utställningens centrala frågor.

Om Johanna Gustafsson Fürst

Johanna Gustafsson Fürst (f. 1973, Stockholm) är baserad i Stockholm. Gustafsson Fürst har arbetat med omfattande verk i offentliga rum och engagerar sig ofta i långsiktiga processer som involverar en specifik lokalitet och dess sammanhang. Hennes verk har visats både i Sverige och internationellt och 2017 mottog hon Moderna Museets Vänners skulpturpris följt av en omfattande soloutställning.

Credits

Johanna Gustafsson Fürst, konstnär

Utställningsteam Accelerator
Therese Kellner, curator
Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator
Tove Nilson, kommunikationsansvarig
Erik Wijkström, tekniker

Se vad som händer på accelerator